Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

  1. Bevezetés

A Zala Megyei Önkormányzat és Zala Megyei Önkormányzati Hivatal az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében a feladat- és hatáskörét a törvényben meghatározott formában hajtja végre és ennek ismeretében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon, annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.

A Zala Megyei Önkormányzati Hivatal a zala.hu és az ertektar.zala.hu portálon kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi adatkezelési tájékoztatót adja ki.

  1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Zala Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Képviselője: Dr. Mester László megyei főjegyző
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
Zala Megyei Értéktár Bizottság weboldal címe: ertektar.zala.hu

  1. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

Neve:
E-mail címe: fojegyzo@zalamegye.hu
Telefonszáma:

  1. Zala megye portál adatkezelései

Az Önkormányzat és a Hivatal az ertektar.zala.hu, a zala.hu és a zalamegye.hu weboldalon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát illetően a törvényekben és a helyi rendeletekben meghatározottak figyelembe vételével jár el.

A Zala Megyei Értéktár Bizottsághoz benyújtott javaslathoz mellékelni szükséges az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot a javaslattevő, a támogató vagy ajánló szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet, továbbá minden olyan érintett személy részéről, akiknek a személyes adatai a javaslatban, vagy annak mellékleteiben szerepelnek.

Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat letölthető innen: NYILATKOZAT

A Zala Megyei Értéktár Bizottsághoz benyújtott javaslatban szereplő személyes adatokat Adatkezelő a javaslat rögzítése, elbírálása, a javaslatokkal és a nemzeti értékekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, az Adatkezelőt jogszabály alapján terhelő közzétételi, tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség teljesítése, valamint a javaslattevő / illetve az általa képviselt szervezettel való kapcsolattartás céljából kezeli. Adatkezelő a javaslatokkal kapcsolatos személyes adatokat adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából továbbítja a jogszabály alapján arra felhatalmazott szervezetek részére (Agrárminisztérium – Hungarikum Főosztály, Hungarikum Bizottság).

  1. Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás

Jelen tájékoztatóban hivatkozott weboldalakon szereplő személyes adatokat a Zalaszám Informatika Kft. által üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra.

A Hivatal és a Zalaszám Informatika Kft. fizikai, adminisztratív és logikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a weboldalakat ne érje információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens. Ennek érdekében a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a Zalaszám Informatika Kft. naplózza, ezáltal nyomon követhető, hogy ki, mikor, milyen adathoz fért hozzá.

Adatvédelmi incidens esetén a Hivatal az általános adatvédelmi rendelet 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

A Honlap használata során a rendszer anonim igénybe vevő azonosítót, cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja a böngészési élmény javítása, a személyre szóló szolgáltatás biztosítása. A cookie-t a felhasználó törölni tudja végberendezéséről. . Honlapunk azonban tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyekre nem vonatkozik jelen tájékoztató és ahol eltérő lehet az adatvédelmi gyakorlat. Ezek az oldalak nem állnak a mi tulajdonunkban és azokat nem mi üzemeltetjük. Javasoljuk, hogy tanulmányozza ezen harmadik személyek oldalaira vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat mielőtt valamely személyes adatát rendelkezésre bocsátja egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget sem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

  1. Az érintettek jogai

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:
– tájékoztatás kéréséhez való jog
– helyesbítéshez való jog
– törléshez való jog
– zároláshoz való jog
– tiltakozáshoz való jog

Az érintetti jogok gyakorlásának módja: Az érintett természetes személy írásban (a Hivatal címére küldött megkeresésben vagy ügyfélkapun keresztül) fordulhat a Hivatal felé az érintetti jogainak gyakorlása végett.

  1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:

Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.
e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefonszáma: +36 1 391-1400
fax száma: +36 1 391-1410
honlap címe: www.naih.hu

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely per elbírálása a Zalaegerszegi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.